img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windowsเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สาขาวิชาการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows
ณ ห้อง
SBB901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ศรีรุ่งโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้มีความรู้สามารถตอบสนองตลาดแรงงาน โดยการใช้โปรแกรม SPSS มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตในอนาคตได้ และมีนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 180 คน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้ คือ อาจารย์ ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ และอาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้
 .......................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search