img

งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะฯ ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมและการจัดงานคือเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในงานมีการสรงน้ำขอพรพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ และการประกวดนักร้อง หางเครื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยทั้งนี้ประเพณีสงกรานต์เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยและของภาคอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน และความสามารถในการร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้คงอยู่สืบไป ในการเข้าร่วมการประกวดและกิจกรรมต่าง ๆ ใน งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2562’ นี้ คณะฯได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 การประกวดเทพีสงกรานต์ พร้อมรางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ

-รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง พร้อมรางวัล โดย นางสาวพิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ ,อัณณ์ภิศา ราร่องคำ,นายสถาพร มิอามาตร,นางชุมพล งามเลิศ, นางสาวทิพย์ธิดา ศรีคุ้มเก่า,นางสาวมลฤดี อินทะพุฒิ,นวการต์  วงษ์ศรีแก้ว

-รางวัลชมเชย การประกวดสาวงามประเภทสอง พร้อมรางวัล โดยนายธีระวุฒิ ก่องคำ

 ...........................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
www.facebook.com/mbsmsu1 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search