img

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง คณะการบัญชีฯ มมส. ประจำปีการศึกษา 2560



ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่
26 มกราคม 2559  ณ  คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
ซึ่งมีบุคคลที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ของคณะการบัญชีและการจัดการ ทั้ง 12 สาขาวิชา  รวมมีจำนวนมากกว่า
7,526 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search