img

โครงการอบรม Blockchain เปลี่ยนโลกธุรกิจ พลิกโฉมธุรกรรมทางการเงินเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม Blockchain เปลี่ยนโลกธุรกิจ พลิกโฉมธุรกรรมทางการเงิน ณ ห้อง ห้องประชุมสยามฮอลล์  โรงแรมสยามพาเลช  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์  ศรีรุ่งโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ Blockchain ที่มีต่ออุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการเงิน ถือเป็นเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย มาบูรณาการปรับใช้กับชีวิตประจำวัน  การค้า  ธุรกิจ  หรือหน่วยงาน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้นำโดย   คุณโม  เจริญยศ  คุณสกลกรย์  สระกวี คุณธนารัตน์  กัววัฒนาพันธ์  โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 250 คน
 ....................................................... 
งานประชาสัมพันธ์
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search