img

โครงการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ณ  ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 180 คน

 .......................................................

งานประชาสัมพันธ์

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search