img

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 3เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท
TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search