img

โครงการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลงาน นิสิตปฏิบัติงานสหกิจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา2/2561เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ฝ่ายกิจการนิสิต  คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”  ณ   ห้อง SBB 501 - 502 การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ของนิสิตที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

.................................................................
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search