img

งานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”เมื่อระหว่างวันที่  26 – 28 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ และ อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ ได้จัดส่งผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” จัดโดยเครือข่ายวิชาการมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ โดยนำผลงานนิสิตไปเผยแพร่ภายนอกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้มีผลงานที่ส่งให้พิจารณา จำนวน 168 มีบทความได้รับการตอบรับให้นำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 39 บทความ ทั้งนี้การนำเสนอของคณะการบัญชีและการจัดการซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรีที่นำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย 3 เรื่อง ดังนี้

1.ความสามารถนักบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดมหาสารคาม โดย นางสาว กชกร ทิพยมงคลกุล และนายรัฐพงษ์ พุทธรรมา  
2.ผลกระทบความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการศึกษาของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาววรันธร พรมนนท์

3.ผลกระทบการรับรู้บทวิจารณ์ออนไลน์ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านโซเชียลมีเดีย      โดย นางสาวทิพวรรณ หน่อแก้ว


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search