img

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการปฏิบัติในการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตสำเร็จตามหลักสูตรคณะการบัญชีและการจัดการเมื่อระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562  สำนักบัณฑิตศึกษา  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการปฏิบัติในการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตสำเร็จตามหลักสูตรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ เดอะวินเทจโฮเต็ล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน โครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ

โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการให้คำปรึกษาการทำวิจัยให้สามารถจบตามหลักสูตรที่กำหนด และเป็นการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

.....................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search