img

โครงการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการโครงการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ฃขามเรียง) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search