img

รายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่  ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบที่ 1 รับด้วย portfolio 
และรอบที่ 2 การรับแบบโควตาและการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่  31 พฤษภาคม 2562 มีว่าที่นิสิตใหม่คณะการบัญชีและการจัดการ
มีรายชื่อในการรายงานตัวถึง 1,400 คน โดยการรายงานตัวมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 รวมทั้ง 10 คณะ โดยรวมจำนวนมากกว่า 2,000 คน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search