ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04062019103358.pdf

Comments

Search