img

คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 120 คน ณ ห้อง Hall of Farm 

ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยรับเกียรติจาก ผอ.ทิพววณ เจริญศักดิ์ 

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา, อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 และ อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ

ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่เข้ามาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้

โดยการศึกษาดูงานคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานแรก

ที่ได้ให้การต้อนรับ วิทยากรและรุ่นพี่นิสิตได้นำน้อง ๆ นักเรียนเยี่ยมชมห้อง Hall of Farm

และห้องจัดการเรียนการสอน อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้เห็นบรรยากาศ

สถานที่เรียนและการเรียนการสอนจริงอีกด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้องขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น ทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจหลักสูตรการสอนของคณะฯ และขอขอบพระคุณ

ท่านผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search