img

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2562เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี 2562 ณ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร. การันต์ กิจระการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้และบรรยายให้บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการได้ฟัง นำโดย คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การขอทุนวิจัยภายนอก” ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช บรรยายในหัวข้อ “วิกฤตในสถาบันอุดมศึกษา” ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม CSR ทำโป่งเทียมให้ช้าง ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และได้มีพิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประเภทบริการวิชาการดีเด่น
- อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ประพัฒนาชุมชนและสังคมดีเด่น
- อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนยอดนิยมสูงสุด
- นายเฉลิมพล ขนะมินทร์
- นางกัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย
- นายนพกร มูลศิลป์
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
- นางนริศรา แดงเทโพธิ์
- นายธีระวุฒิ ก่องคำ
- นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
- นายพิษณุ คุณชื่น
รางวัลที่จัดทำขึ้นนี้ มอบให้บุคลากรได้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความเชื่อมั่น ต่อองค์กร และยังเป็นการเร่งเร้าบุคลากรให้พัฒนาตอนเองในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการเชิดชูเกียรติ ยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นให้ทราบโดยทั่วกัน
......................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
www.facebook.com/mbsmbsmbs2
http://www.mbs.msu.ac.th

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search