img

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลTCAS 5เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายชื่อบุคคลเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กว่า376 คน
 ..................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search