img

การประชุมวาระการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการประชุมวาระ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณวรัชฐนันป์ เครือวรรณ หัวหน้าสำนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างคณะต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศต่อไป
.................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search