img

โครงการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 สาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยทางคณะฯได้ให้ความสำคัญกับการฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา ของนิสิตทุกสาขาวิชาเพื่อให้นิสิตสามารถไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเต็มเวลาเสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวและสถานประกอบการมีค่าตอบแทน ถือเป็นการฝึกเสมือนจริงในการปฏิบัติงาน แล้วยังช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงาน ของนิสิตได้อีกด้วย โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการจัดการ
3สาขาวิชาการตลาด 
โดยในปีการศึกษา 2/2561 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 90 คน สถานประกอบการทั้งหมด 39 แห่ง

.............................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search