img

โครงการประชุมสัมมนาการวิพากษ์หลักสูตร และศึกษาดูงานด้านระบบ Abest21 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจโครงการประชุมสัมมนาการวิพากษ์หลักสูตร และศึกษาดูงานด้านระบบ Abest21 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้วยฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์จะจัดโครงการประชุมสัมมนาการวิพากษ์หลักสูตร และศึกษาดูงานด้านระบบ Abest21 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดมความคิดร่วมกันใน การวิพากษ์หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจโดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิดบริหารธุรกิจและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์วิทยาการด้านบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยสถาบัน ABEST21 (TheAlliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21 th) ซึ่งเป็นองค์การที่มุ่งเน้นการจัดการะดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับสากลทั่วโลกและมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย โดยหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation พร้อมด้วยรางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล จึงใคร่อนุมัติโครงการประชุมสัมมนาการวิพากษ์ หลักสูตร และศึกษาดูงานด้านระบบ Abest21 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search