img

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกสาขาวิชา โดยคณะการบัญชีและการจัดการ มีนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 2018 คน

.....................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search