img

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 งานบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง MBS 200 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน และชี้แจงรายระเอียดเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี ถือเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี และการวิจัยของประเทศ

.........................................................

งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัยชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search