img

การแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 งานบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ณ บริเวณสนามกีฬา มหาหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในการแข่งขันได้มีคณะที่เข้าร่วม ได้แก่ - สีฟ้า ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - สีเขียว ประกอบด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์ - สีส้ม ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์/คณะเทคโนโลยี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิทยาการสารสนเทศ/คณะพยาบาลศาสตร์ - สีม่วง ประกอบด้วย คณะมนุษย์ฯ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะสิ่งแวดล้อมฯ/คณะการท่องเที่ยวและการจัดการ/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชโดยประเภทกีฬา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมแข่งขันได้แก่ กีฬาเฮฮา การแข่งขันแชร์บอลหญิง แข่งขันฟุตซอล พร้อมปิดท้ายด้วยการมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ ............................................... 
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชรีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search