img

เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวของชุมชน ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวของชุมชน
ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ 
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
-------------------------------------------------- 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th 
FB Fanpage : www.facebook.com/ascmbsmsu 
ช่อง Youtube : bit.ly/2L4SswQ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search