img

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 "เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม"โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอยการ คณะการบัญชีและกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

โดยพิธีเปิดโครงการฯ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก นายจรัส ชิณเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลสำคัญ
จากผลการดำเนินโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-61 ดังกล่าว ทำให้ทราบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีอาณาเขตติดกับป่าโคกข่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน มีความต้องการต่อยอดโครงการบริการวิชาการด้วยการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าโคกข่าว(รสทป.) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการอนุรักษ์ พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่าโคกข่าว 
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีองค์ความรู้จากฐานวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดและทำงานร่วมกับนักวิชาการ ได้แก่  (1)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเกี่ยวกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าโคกข่าวและแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 4 หมู่บ้าน จากฐานข้อมูลด้านพืช สัตว์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (2)การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและป้องกันการบุกรุกป่าโคกข่าวด้วยอากาศยานไร้คนขับ (3)การพัฒนาเส้นทางนำเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างกลุ่มมัคคุเทศก์เชิงพื้นที่ - มัคคุเทศก์น้อย เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติและดูงาน (4)การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและผักธรรมชาติในป่าโคกข่าวให้เป็นสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ของ 4 หน่วยงานดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาป่าโคกข่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการใช้ฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นจริงภายในอนาคต  จากการดำเนินโครงการการพัฒนาป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและผักธรรมชาติในป่าโคกข่าวให้เป็นสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงการหาแนวทางในการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกเพื่อนำเสนอและเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงได้มีการหาสินค้าท้องถิ่นที่เหมาะสมกับท้องที่ และมีการนำนักวิชาการและนักออกแบบ มาออกแบบสินค้าประจำชุมชน โดยได้มีการศึกษาจากฐานข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม และมีการแบ่งประเภทสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกที่นำเสนอและเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างชัดเจน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ทางสายธุรกิจทั้ง 8 ศาสตร์ของคณะฯดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาป่าโคกข่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและการท่องเที่ยว อีกทั้งมีสินค้าในการจัดจำหน่ายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการใช้ฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นจริงภายในอนาคตได้

ทั้่งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกกไม้อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม, นิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอยการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
------------------------------------------------ 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training 
FB Fanpage : www.facebook.com/ascmbsmsu 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search