img

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม"เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
ภายใต้ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา 
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 
โดยมี อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้มีการผลักดัน
ให้พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startups) สามารถที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต 
ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายตามโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
------------------------------------------------ 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Website : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training 
FB Fanpage : www.facebook.com/ascmbsmsu 
ช่อง Youtube : bit.ly/2L4SswQ 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search