img

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประธานโครงการฯ ได้จัด "โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาลายจากผ้าไหมอีสานสู่เครื่องจักสานหวาย ผักตบชวา และกก หมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" ขึ้น
.
โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในครั้งนี้สืบเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่มีความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป เนื่องจากทักษะของช่างมีคุณภาพสูง จึงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่สนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจและสัมภาษณ์พบว่าวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ได้มีการพัฒนาและบูรณาการลวดลายของเครื่องจักสานหวาย ผักตบ และกก มาจากการนำเอาลวดลายจากผ้าอีสานมาใช้ในการทำเป็นแบบลวดลายที่น่าสนใจ จะเห็นว่าโดยพื้นฐานของกลุ่มเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาลวดลายทางวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดีและควรจะมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมจนไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลายผ้าอีสานสู่ลายเครื่องจักสาน คณะทีมงานจากคณะฯ จึงได้แนวทางในการดำเนินการศึกษาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลายผ้าอีสานสู่ลายเครื่องจักสาน อย่างครบวงจรชุมชนต้นแบบเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่โดยมีเป้าหมายเป็นการต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลายผ้าอีสานสู่ลายเครื่องจักสาน และแหล่งของดีผลิตภัณฑ์ OTOP และ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดมหาสารคามอย่างครบวงจร อีกทั้งเกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของวิสาหกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
.
โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะฯ ได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง มาให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 3 ท่าน ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติโชติวุฒิ
สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
3. นายเฉลิมพล ชนะมินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0 4375 4423, 0 4375 4333 ต่อ 3603, 3608
โทรสาร 0 4375 4425
Email : phitsanu.k@acc.msu.ac.th
Website : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
FB Fanpage : www.facebook.com/ASCMBSMSU
ช่อง Youtube : bit.ly/2L4SswQ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search