img

กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร,ศึกษาดูงานและทัศนะศึกษา โครงการ RD go campus #9กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร,ศึกษาดูงานและทัศนะศึกษา โครงการ RD go campus #9

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานสรรพกรพื้นที่มหาสารคาม ได้นำนิสิตที่ผ่านการอบรมในโครงการ RD go campus #9 เข้ารับประกาศนียบัตร หลังเสร็จสิ้นโครงการ และเข้าศึกษาศึกษาดูงานที่สรรพากรภาค10 จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นได้เดินทางไปทัศนะศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search