img

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 "โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

         เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ได้จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น

 

         โดยหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการฯ สืบเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่มีความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป เนื่องจากช่างมีทักษะและความชำนาญ จึงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและเป็นผลิตภัณฑ์ที่์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่สนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานที่มีฝีมือหัตถกรรมในการคิดสร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาจะมีอายุสูงวัยมากขึ้น จึงเกิดปัญหาในการเรียนรู้พัฒนาผลงานที่ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจให้เจริญแบบยั่งยืน ซึ่งจากการลงพื้นที่ชุมชนปัญหาสำคัญที่พบคือเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นควรจะเรียนรู้คิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญต่อคุณค่าของงานหัตถกรรมเครื่องจักสานต่างๆ ในชุมชนเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ตลอดจนมีเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนและจะทำให้สามารถเพิ่มรายได้แรงงานสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนสนใจหันมาทำอาชีพจักสานมากยิ่งขึ้นและเกิดการจ้างแรงงาน แก้ไขปัญหาการเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่และจะเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งในที่สุดจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยิ่งยืน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startups และเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนต่อไป ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเยาวชนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชน ได้แก่

1. ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ 
2.
ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
3.
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
4.
อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวังฃ
5.
อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ
6.
คุณพิษณุ คุณชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0 4375 4423, 0 4375 4333 ต่อ 3603, 3608 
โทรสาร 0 4375 4425
Email : phitsanu.k@acc.msu.ac.th
Website : 
www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
FB Fanpage : 
www.facebook.com/ASCMBSMSU
ช่อง Youtube : bit.ly/2L4SswQ

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search