img

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสอบ MSU English Exit - Exam ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสอบ MSU English Exit - Exam ประจำปีงบประมาณ 2562

        ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสอบ MSU English Exit - Exam ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าทดสอบ MSU English Exit - Exam ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้นิสิตสามารถสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search