img

โครงการเสวนาแนวคิดธุรกิจใหม่ยุคดิจิตอล “ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง”เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาแนวคิดธุรกิจใหม่ยุคดิจิตอล ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง เรื่องการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิตอล ณ ห้องSBB 903  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์กุลิสรา ลิ้มสุวรรณ  กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้และเป็นประโยชน์แก่นิสิตในอนาคต เพิ่มกระบวนการคิดที่แตกต่าง  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในชั้นเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ รวมไปถึงเป็นการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในยุคโลกาวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและได้รับเกียรติจากวิทยากร โดยเป็นผู้บริหารจาก 3 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ นำโดย
คุณสนมพร ฉมเฉลิม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนด์เมนต์ จำกัด (มหาชน)หรือไทยทีวีสีช่อง 3
ดร.กิตติชัย  อัครวิมุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา   บริษัทอาคเนย์ประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 
คุณพัชราภรณ์  ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าวิดีโอคอล บริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น (มหาชน)
มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนมากกว่า 240 คน
......................................................................

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search