img

คณะการบัญชีและการจัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคาม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ และเพื่อรับฟังปัญหาด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการของนิสิตและบุคลากร ถือเป็นการทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อที่จะนำมาจัดทำแผนการดำเนินการของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ......................................................
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search