img

การเจรจาหาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันรวมถึงการเข้าแนะแนวการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วราวุฒิ  วรานันตกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และนายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ พร้อมด้วย นางสาวกรอุมา ลาภานุพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมเจรจา หาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ณ The National Academy of Politics and Public Administration (NAPPA) นครหลวงเวียงจันทร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  อีกทั้งยังเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อสร้างความเข้าใจและนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในอนาคต นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจได้เข้าหารือกับทีมประธานประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และได้เข้าพบกับฝ่ายศึกษาธิการแขวง และผู้อำนวยการของโรงเรียนต่างๆ ในนครหลวงเวียงจันทร์              เพื่อเข้าเจรจาหารือการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search