img

โครงการอบรม “มาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชี ในยุคปัจจุบัน ”สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม “มาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชี ในยุคปัจจุบัน ” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าเปิดโครงการฯ และ อาจารย์ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ คณะฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้ คือ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการฯ กว่า จำนวน 800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความเข้าใจถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิชาเอกของนิสิตสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์กับเนื้อหาบัญชีให้สอดคล้องกับการศึกษาและประกอบ วิชาชีพในอนาคต ...................................................... 
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
เนื้อข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search