img

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ดร.วิบูลย์ พันธุ์สะอาด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธีครั้งจำนวนมาก ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกฉบับนี้ได้ขึ้นเพื่อความร่วมมือกันในการเรียนและการสอนของทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าประสงค์เป็นการอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่บุคลากรของสถาบัน ดังนี้

ข้อ 1. สถาบันฯ จะจัดหานิสิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และให้ความร่วมมือสนับสนุนทางการศึกษาแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะร่วมกันให้โอกาส การพัฒนาความรู้ และทักษะอันเป็นผลจากประสบการณ์ผ่านการทำงานวิจัย และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่การทำวิจัยต่อไปตามที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าเหมาะสม

ข้อ 2. มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในหลักสูตรที่พัฒนาจากความร่วมมือและได้มาตรฐานตามประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ วันและเวลาในการจัดการเรียนการสอนจะต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของนิสิต

ข้อ 3. ขอบเขตของความร่วมมือ

  3.1 สถาบันฯ ตกลงว่าจะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมการให้การศึกษา การฝึกประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และ/หรือการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเกิดประสิทธิผล

  3.2 สถาบันฯ จะจัดหากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และเข้าร่วมเสริมสร้างให้เกิดบัณฑิต

  3.3 สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความร่วมมือกันใน โครงการการวิจัยการฝึกอบรม และการให้บริการและกิจกรรมทางวิชาการตามความตกลงร่วมกัน

  3.4 มหาวิทยาลัยฯ อาจเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ เพื่อเป็นผู้บรรยายพิเศษ หรือวิทยากร และ มหาวิทยาลัยจะให้สินจ้างที่เหมาะสม

  3.5 สถาบันฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จะแต่งตั้งผู้แทนเพื่อกำหนดกิจกรรม และโครงงานการดำเนินการภายใต้ขอบเขตแห่งความร่วมมือและสนับสนุนตามที่ได้กล่าวแล้วเบื้องต้น

  3.6 เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าซึ่งกันและกัน

ข้อ 4. แผนกิจกรรม

  4.1 จัดทำหลักสูตรร่วม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วางแผนการเรียนการสอนและแผนการรับสมัครนิสิต จัดทำหลักสูตรร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  4.2 รับสมัครนิสิต จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต และประมวลผลการเรียน สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อพิจารณานำเสนอรุ่นต่อไป

  4.3 รับสมัครนิสิต จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต และประมวลผลการเรียน สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อพิจารณานำเสนอรุ่นต่อไป

  4.4 รับสมัครนิสิต จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต และประมวลผลการเรียน สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อพิจารณานำเสนอรุ่นต่อไป

  4.5 รับสมัครนิสิต จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต และประมวลผลการเรียน สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อพิจารณานำเสนอต่อไป
……………………………………………………
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เนื้อข่าว
: งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search