img

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 “ Thailand Accounting Case Competition 2019 ” วันเสาร์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีทีมนักศึกษาจากจำนวน 72 ทีม ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน มีทีมผ่านการคัดเลือกเข้าไปรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม ซึ่ง 1 ใน 15 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทีม Tanajaa เป็นนิสิตสาขาการบัญชี ที่เป็นตัวแทนของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเหรียญเงินและได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 “ Thailand Accounting Case Competition 2019 ” ประกอบด้วย 1. นายศราวุฒิ จันลา 2. นายธนากร เถาหมอ 3. นายปฏิพล มานิตย์นาค 4. นางสาว เจนจิรา มรรคนา 5. นายกิตติศักดิ์ อังคชูชัยวงศ์ โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม 
........................................................
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
เนื้อข่าว : ผศ.ดร. กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search