img

คณะการบัญชีและการจัดการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซียวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Professor Dr.Agus Suroso ผู้เชี่ยวชาญจาก Universitas Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานการบริหารงานคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้เข้าร่วมพบปะผู้บริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชี และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมให้การต้อนรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาหาความร่วมมือแนวทางการสร้างผลงานทางวิชาการร่วมกันตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ Professor Dr.Agus Suroso ได้เข้าร่วมสอนในชั้นเรียน กับ Assistant Professor Dr.Olimpia C. Racela และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการสัมมนากับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง. ในระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search