img

โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี: การสร้าง Infographic ด้วย Illustratorเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25632 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี: การสร้าง Infographic ด้วย Illustrator  ณ ห้อง Lab303 อาคาร Acc.Biz คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรา เอราวัณ ประธานโครงการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในสายงานวิชาชีพทางด้านการตลาด โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า จำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล และ อาจารย์ เอกลักษณ์  แสงเตือนฉาย
.......................................................
นักประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search