img

โครงการอบรม “การประยุกต์การบัญชีบริหารในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงาน”เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562  สาขาวิชาการบัญชี  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรม  “การประยุกต์การบัญชีบริหารในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงาน” ณ  ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญกมล  ปะละฤทธิ์  ประธานโครงการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้และนำองค์ความรู้ด้านการบัญชีบริหารไปใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อศักยภาพในการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สามารถและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีบริหารมาบรรยายถ่ายสู่นิสิตคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศุภธาดา และมีนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 คน
......................................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search