img

แนะแนวการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าที่วิทยาลัยการอาชีพสันตพล จังหวัดอุดรธานีแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสันตพล จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2559 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการอาชีพสันตพล  จังหวัดอุดรธานี   ให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ทีมวิทยากรของคณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ และอื่น ๆ กว่า 150 คน 

Comments

Search