img

ที่ปรึกษา รมว.อว. เปิดการแข่งขันประยุกต์ใช้ ERP Software ถ่ายทอดเทคโนโลยีบริหารจัดการบัญชีในระดับอุดมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล กล่าวรายงานต่อนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ ซึ่งเป็นประธานเปิดงานในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการแข่งขันการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับงานด้านการเงินและบัญชีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup – National ERP Software Contest 2019” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด และบริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการนำเอาเทคโนโลยีและความสามารถของซอฟต์แวร์อีอาร์พีมาช่วยสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานทางบัญชี ให้กับคณาจารย์และนิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมอบรมและร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ
ผลการแข่งขันพบว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียราย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่คว้ารางวัล คือ นายนพรัตน์ ประสพสันต์วัฒนา และนายมนัสชัย ชุมแสง นิสิตสาขาการบัญชี AC59AIS สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์

....................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search