img

แนะแนวการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่   17  กุมภาพันธ์  2559 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา  จังหวัดร้อยเอ็ด   ให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ทีมวิทยากรของคณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ และอื่น ๆ กว่า 100 คน 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search