img

ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบนายก อบต.และผู้นำชุมชน 2 พื้นที่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 และหารือในการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบนายก อบต.และผู้นำชุมชน 2 พื้นที่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 และหารือในการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

      เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้นำคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนิงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าพบ นางจริยา คชฤทธิ์ ปลัด อบต.ลาดพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ นายจรัส ชิฌเฮือง นายก อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคามและผู้นำชุมชน เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 และหารือการดำเนินงานบริการวิชาการของทั้ง 2 พื้นที่ในปีงบประมาณ 2563

     เพื่อพัฒนาและต่อยอดส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเครื่องจักสานหวาย ผักตบชวา และกก หมู่บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน โดยการการเรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมช่องทางการตลาดในการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนโดยรอบ ป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ของจังหวัดมหาสารคาม

     ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.facebook.com/ASCMBSMSU #ascmbsmsu

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search