img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10
     เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10" ขึ้น โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหนึ่งหลักสูตรในหลายๆ หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่มาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้วิจัยต้องนำมาช่วยในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการส่งเสริมการทำวิจัยกันมากขึ้น

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search