img

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562  ฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมบลู โฮเทล  จังหวัดนครพนม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.การันต์ กิจระการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงาน เพื่อพัฒนาและก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการในอนาคต ทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยคุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน” และเรื่อง “เตรียมผลงานอย่างไร ถึงจะได้ตำแหน่ง” พร้อมทำการ Work Shop การจัดทำผลงานทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน
...........................................................
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=564677987426501
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search