ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การพัฒนาสื่อหนังสือ Digital Book สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาสื่อหนังสือ Digital Book สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถสมัครผ่าน เว็บไซต์ goo.gl/WXM2yu หรือ ดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครเข้าอบรม ตามเอกสารแนบท้าย หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนภธร เลไธสง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2426 ไฟล์แนบ : 20022017143025.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search