img

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงานฯเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ จัดการ คณะครู จำนวน 3 คน และนักเรียนจำนวน 88 คน จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากกองบริการการศึกษา จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ห้อง hall of fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาราม ทั้งนี้นักเรียนจะได้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะการบัญชีและการ โดยมีการให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีการพาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
...........................................
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=564677987426501
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search