ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560ตามที่ คณะกรรมการวิจัยประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ง 4 ประเภท คือ 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์  

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
ไฟล์แนบ : 21022017160602.rar

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search