ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ไฟล์แนบ : 07022020023845.pdf

Comments

Search