img

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา)คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายชื่อผู้ประดิษฐ์ผลงานมีดังนี้ 1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง 2.นายการัณ ดิษเจริญ 3.นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง 4.นายศุภกร เวยสาร โดยมีอาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า จาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย จาก คณะการบัญชีและการจัดการ ให้คำปรึกษาแนะนำจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล คือ แอปพลิเคชัน (Application) “Top share” เน้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP แบบออนไลน์ โดยผ่านรูปแบบกระบวนการตลาดผสมผสานระหว่างแนวคิดการตลาดแบบ Rrferral Marketing ประกอบกับแนวคิดการตลาดแบบ “Affiliate Marketing” ที่เน้นสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคในการเข้าร่วมซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “Top share” โดยการแนะนำบอกต่อระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน โดยผู้บริโภคที่แนะนำบอกต่อนั้นจะได้รับค่าตอบแทนการบอกต่อในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น เพื่อสร้างแรงจุงใจในการบอกต่อและกระตุ้นการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้า OTOP 
............................................ 
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search