ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใ​จร่วมส่งบทความเพื่อเ​ข้าร่วมการจัดประชุมวิ​ชาการนานาชาติด้วยคณะบริหารธุรกิจ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 4th Grate Mea Khong Sub-Region International Conference 2017 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS ” ในความร่วมมือระหว่าง Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos, Vientiane, Lao P.D.R.

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ : 22022017124808.pdf

Comments

Search