img

โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

         เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผู้แทนชุมชนแปรรูปถั่วและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป่าโคกข่าวตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
เข้าศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตการแปรรูปถั่วลิสงจาก"กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน" ณ กลุ่มถั่วป่านทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชน
เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงาน และได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้กับชุมชนโดยการเรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีสูงขึ้น

        โดยการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ... ซึ่งเป็น ประธานกลุ่ม ได้เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำในการ
การนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ เมล็ดถั่วลิสง มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของแม่บ้านเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่เป็นธรรมชาติ รสชาติ กรอบ มัน เค็ม
แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งเมล็ดถั่วลิสงที่คัดเมล็ดนำมาทอด คลุกเกลือผสมไอโอดีน อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารของคนอีสานออกมาเป็นรสชาติ และรูปแบบที่แปลกใหม่ของถั่วลิสง เป็น “ถั่วปานทอง” ทำให้ถั่วลิสงมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น #ascmbsmsu #โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search